سوالات آزمون استخدامی سازمان زندان ها

سوالات آزمون استخدامی سازمان زندان ها

سوالات آزمون استخدامی سازمان زندان ها

  این مجموعه شامل گلچینی از مهمترین نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان زندان ها میباشد.درصورتیکه قصد دارید در آزمون استخدامی سازمان زندان هاشرکت نمایید، این نمونه سوالات منبع خوبی برای مطالعه هستند

منابع این آزمون:

 

نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان زندان هادر قالب فایل PDF گردآوری شده است.

اگر شما قصد دارید در آزمون استخدام سازمان زندان هاقبول شوید و به دنبال منابع مطالعه می گردید، بهترین منبع نمونه سوالات سالهای قبل است.

شما با خرید این محصول یک فایل PDF دریافت می کنید که شامل ۱۶۸۰ سوال است که در آزمون استخدام سازمان زندان هاآمده است:

-۲۰۰سوال کامپیوتر + پاسخنامه

-۲۰۰سوال زبان انگلیسی + پاسخنامه

-۲۰۰ سوال معارف اسلامی + پاسخنامه

-۲۰۰سوال زبان و ادبیات فارسی + پاسخنامه

-۲۰۰سوال ریاضیات عمومی و آمار + پاسخ تشریحی

-۲۰۰سوال هوش + پاسخنامه

-۴۸۰سوال اطلاعات سیاسی ، اجتماعی و مبانی قانونی + پاسخنامه

 شما با مطالعه این سوالات گام بزرگی به سمت استخدام آزمونسازمان زندان هانزدیک شده و موقع آزمون چون با سوالات آشنا هستید، آسوده خاطر خواهید بود.

[parspalpaiddownloads id=”35″]